Projekt współfinansowany przez UE

Uporządkowanie systemu zbierania
i oczyszczania ścieków w Mielcu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


Gazeta codzienna NOWINY z dnia 12.12.2005r.

Miasto Mielec od połowy lat 90 prowadziło prace projektowe, których celem była modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ze względu na duży koszt inwestycji czyniono starania o pozyskanie na ten cel środków unijnych.
Starania te zakończyły się podpisaniem Memorandum Finansowego (13.12.2002), w ramach którego Mielec uzyskał fundusze bezzwrotne z programu Unii Europejskiej ISPA 2002 w wysokości 18 802 000 EUR, pozwalające w 70% sfinansować koszty kwalifikowane Projektu. Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z preferencyjnego kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu.
Inwestorem przedsięwzięcia na mocy porozumienia z Urzędem Miasta w Mielcu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w którym zgodnie z wymogami Unii Europejskiej została wydzielona oddzielna jednostka (PIU) bezpośrednio odpowiedzialna za jego realizację. Pracę PIU nadzorują pełnomocnik do spraw realizacji Projektu p. Mieczysław Wdowiarz zastępca prezydenta miasta Mielca oraz jego zastępca p. Marek Bąbała, prezes MPGK Sp. z o.o.

W skład Projektu 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” wchodzą dwa kontrakty na roboty:

Kontrakt 2002/PL/16/P/PE/036-01 „Budowa oczyszczalni ścieków”
Kontrakt będzie realizowany w oparciu o czerwony FIDIC i jego przedmiotem będzie budowa nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej 14 700 m3/dobę (85 750 RLM). Będzie to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z pogłębionym usuwaniem związków biogennych i pełnym węzłem przeróbki osadów. Proces biologicznego oczyszczania ścieków będzie polegał na zintegrowanym usuwaniu związków węgla, fosforu i azotu w trójfazowych reaktorach niskoobciążonego osadu czynnego pracujących w modyfikowanym systemie Bardenpho (z wydzieloną denitryfikacją osadu recyrkulowanego). Część osadowa obejmuje grawitacyjne zagęszczenie osadu wstępnego, mechaniczne zagęszczenie osadu nadmiernego oraz stabilizację osadu zmieszanego w procesie mezofilowej fermentacji metanowej. Przefermentowany osad będzie higienizowany i wykorzystywany rolniczo. Przewiduje się hermetyzację procesów powodujących powstanie odorów oraz ich unieszkodliwianie w procesach adsorpcji na węglu aktywnym. Przetarg dla kontraktu został ogłoszony 9.09.2005r. i w tej chwili trwa ocena ofert.

Kontrakt 2002/PL/16/P/PE/036-02 „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”
Kontrakt jest realizowany według Czerwonej Książki FIDIC. Kontrakt został podpisany 27.10.2005r, jego wartość wynosi 6 642 987,46 EUR, a jego Wykonawca rozpoczął roboty w grudniu 2004 r. i będzie je realizować przez 23 miesiące do listopada 2006r. Przebudowa miejskiego systemu kanalizacyjnego będzie polegała na: rozdzieleniu zlewni kanalizacji ogólnospławnej od zlewni kanalizacji sanitarnej, budowie przelewów burzowych na głównych istniejących kanałach ogólnospławnych odprowadzających obecnie ścieki bezpośrednio do rzeki, budowie rurociągu tranzytowego pozwalającego na przesyłanie całej ilości ścieków (przy suchej pogodzie) z miasta do projektowanej oczyszczalni ścieków, redukcji infiltracji wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego jak również budowie kanalizacji na obszarach aktualnie nie skanalizowanych w rejonie ulic Witosa, Wiesiołowskiego, Majowej, Królowej Jadwigi, Szybowcowej, Orlej.
Wybudowana sieć kanalizacyjna pozwoli na przerzut całej ilości ścieków z miasta do nowej oczyszczalni ścieków oraz skanalizowanie terenów obecnie jej pozbawionych. W wyniku realizacji kontraktu zostanie wybudowana nowa i zmodernizowana istniejąca sieć kanalizacyjna o łącznej długości około 25,5 km.
Kontrakt jest podzielony na sześć odcinków robót, które są realizowane niezależnie od siebie i mają różne terminy przekazania do eksploatacji. Wykonawca Kontraktu zakończył już prace na trzech odcinkach robót. Zaawansowanie finansowe Kontraktu wynosi około 58%.
W ramach Projektu realizowane są również dwa kontrakty usługowe, w tym na pełnienie funkcji Inżyniera, który rozpoczął prace w listopadzie 2004 r oraz na pomoc techniczną. Kontrakt na pomoc techniczną został już rozliczony i zakończony.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia system odprowadzania i oczyszczania ścieków w Mielcu będzie spełniał wymogi dyrektywy unijnej i prawodawstwa polskiego.

Więcej artykułów…

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information