Historia projektu

2002 rok

 • 17.07.2002 – Złożenie przez Miasto Mielec ostatecznej wersji Wniosku o Wsparcie Przedsięwzięcia w ramach FUNDUSZU ISPA,
 • 13.12.2002 – Podpisanie Memorandum Finansowego dla Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu".

2003 rok

 • 25.04.2003 – Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie przekazania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Beneficjenta Końcowego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu,
 • 09.05.2003 – W MPGK Sp. z o.o. w Mielcu powołano Jednostkę Realizującą Projekt ISPA (PIU). Jej zadaniem jest wdrażanie Projektu na poziomie Beneficjenta Końcowego zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 • 18.09.2003 – Rozstrzygnięcie przetargu na Kontrakt 04 „Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, 
 • 07.10.2003 – Podpisanie umowy o przekazaniu realizacji projektu pomiędzy Gminą Miejską Mielec a MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, 
 • 23.10.2003 –Podpisanie Porozumienia o Realizacji Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu" pomiędzy NFOŚiGW a MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, 
 • 05.11.2003 –Podpisanie umowy z firmą Jacobs Gibb Polska na realizacje Kontraktu 04 „Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”.

2004 rok

 • 20.04.2004 –Publikacja ogłoszenia o przetargu dla Kontraktu nr 03 „Inżynier Kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” - przetarg według procedury PRAG,
 • 21.04.2004 – Publikacja ogłoszenia o przetargu dla Kontraktu nr 02 „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej” ” - przetarg według procedury PRAG,
 • 27.10.2004 – Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A. na realizację Kontraktu 02 „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”,
 • 04.11.2004 – Podpisanie umowy z firmą CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH na realizację Kontraktu 03,
 • 15.11.2004 – Rozpoczęcie realizacji Kontraktu 03,
 • 06.12.2004 – Data rozpoczęcia realizacji Kontraktu 02 „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”, 
 • 15.12.2004 – Przejęcie placu budowy odcinka robót nr IV „Budowa kanalizacji sanitarnej „kolektor B” i odcinka V „Budowa kanalizacji ogólnospławnej „ Zakole”,
 • 17.12.2004 – Przejęcie placu budowy odcinka robót nr VI „Budowa kanalizacji sanitarnej Kolektor E i ul. Witosa, Wolności, Wiesiołowskiego, Majowa”,

2005 rok

 • 14.01.2005 – Przejęcie placu budowy odcinka robót nr III „Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 1000”,
 • 06.02.2005 – Przejęcie placu budowy odcinka  robót nr II „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Królowej Jadwigi”, 
 • 09.02.2005 – Przejęcie placu budowy odcinka robót nr I „Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Berdechów”, 
 • 10.02.2005 – Wszczęcie postępowania i wysłanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dla  zamówienia publicznego „Budowa oczyszczalni ścieków” – Kontrakt 01, 
 • 21.02.2005 – Ogłoszenie przetargu „Budowa oczyszczalni ścieków” w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
 • 08.04.2005 – Akceptacja Raportu Końcowego Wykonawcy Kontraktu nr 04 przez Zamawiającego, a tym samym zakończenie realizacji kontraktu, 
 • 12.04.2005 – Otwarcie ofert dla  przetargu „Budowa oczyszczalni ścieków” – Kontrakt nr 01, 
 • 03.08.2005 – Unieważnienie postępowania przetargowego na „Budowę oczyszczalni ścieków”, wyrokiem Zespołu Arbitrów na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
 • 09.09.2005 – W Dzienniku Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nr 2005/S 174 ukazało się nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Budowa oczyszczalni ścieków” – Kontrakt nr 01,  
 • 13.09.2005 – Zakończenie robót na odcinku II „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Królowej Jadwigi” oraz odcinku III „Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 1000”, 
 • 16.09.2005 – W Biuletynie Zamówień Publicznych nr 206 pod pozycją 48711 ukazało się nowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Budowa oczyszczalni ścieków” -  Kontrakt 01,  
 • 10.11.2005  – Otwarcie ofert przetargu "Budowa oczyszczalni ścieków" - Kontrakt nr 01 
 • 28.11.2005 – Zakończenie robót na odcinku nr I "Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Berdechów".

2006 rok

 • 06.02.2006 – Informacja o pozytywnym wyniku kontroli uprzedniej dla Kontraktu 01 przeprowadzonej przez Prezesa UZP,
 • 07.03.2006 – Podpisanie  umowy dla Kontraktu 01 pomiędzy SKANSKA S.A. a MPGK Sp. z o. o. w Mielcu, 
 • 30.03.2006 – Data rozpoczęcia Kontraktu 01 "Budowa oczyszczalni ścieków", 
 • 09.06.2006 – Zakończenie robót na odcinku nr VI- Budowa kanalizacji sanitarnej Kolektor E i ul. Witosa, Wolności, Wiesiołowskiego, Majowa, 
 • 09.08.2006 – Złożenie wniosku o Modyfikację Memorandum Finansowego do Komisji Europejskiej, 
 • 06.11.2006 – Zakończenie robót na odcinku IV „Budowa kanalizacji sanitarnej „kolektor B” i odcinku V „Budowa kanalizacji ogólnospławnej „ Zakole”, a tym samym zakończenie realizacji kontraktu 02 „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”, 
 • 15.12.2006 – Podpisanie Decyzji Modyfikacyjnej Memorandum Finansowe dla Projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”.

2007 rok

 • 24.08.2007 – Ogłoszenie przetargu nieograniczonego dla Kontraktu nr 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Oś Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 149649 – 2007,  
 • 07.09.2007 – unieważnienie postępowania nr 149649 – 2007  dla Kontraktu nr 05  
 • 07.09.2007 –  Ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego dla Kontraktu nr 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Oś Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 160845 – 2007,
 • 19.09.2007 – Ogłoszenie przetargu nieograniczonego dla Kontraktu nr 06 „Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w Oś Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 170606 – 2007,
 • 01.10.2007 – Otwarcie ofert dla - Kontraktu nr 05, 
 • 05.10.2007 – Otwarcie ofert dla - Kontraktu  nr 06, 
 • 30.11.2007 – Podpisanie umowy na realizacje Kontraktu nr 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” pomiędzy SKANSKA S.A. a MPGK Sp. z o. o. w Mielcu, 
 • 05.12.2007 – Podpisanie umowy na realizacje kontraktu dla kontraktu 06 „Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla Kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” pomiędzy Krośnieńską Dyrekcją Inwestycji Sp. z o.o. a MPGK Sp. z o. o. w Mielcu, 
 • 29.12.2007 – Data rozpoczęcia Kontraktu nr 05 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej”.

2008 rok

 • 29.04.2008 – Zakończenie realizacji Kontraktu nr 01 "Budowa oczyszczalni ścieków" i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni.

2009 rok

 • 6.01.2009 – Złożenie wniosku do NFOŚIGW o II Modyfikację Decyzji Komisji Europejskiej celem wykorzystania pozostałych oszczędności na Projekcie,
 • 15.04.2009 – Zakończenie realizacji Kontraktu nr 03„Inżynier Kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”,
 • 29.05.2009 – Zakończenie realizacji Kontraktu nr 05 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej”, 
 • 05.06.2009 – Przekazanie II Wniosku modyfikacyjnego przez MRR do Komisji Europejskiej, 
 • 30.10.2009 – Ogłoszenie przetargu nieograniczonego dla Kontraktu nr 07 „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej”,
 • 27.11.2009 – Otwarcie ofert dla – Kontraktu nr 07,
 • 27.11.2009 – Ogłoszenie przetargu nieograniczonego dla kontraktu nr 08 Inżynier kontraktu, nadzór nad robotami dla Kontraktu „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej”,
 • 14.12.2009 –  Powtórne ogłoszenie przetargu nieograniczonego dla kontraktu nr 08  Inżynier kontraktu, nadzór nad robotami dla Kontraktu „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej”,
 • 23.12.2009 – Podpisanie umowy na realizację Kontraktu  nr 07 „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej” pomiędzy SKANSKA S.A. a MPGK Sp. z o. o. w Mielcu.

2010 rok

 • 15.01.2010 – Podpisanie umowy na realizacje kontraktu nr 08 „Inżynier kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej” pomiędzy SEFEGE S.A. a MPGK Sp. z o. o. w Mielcu,
 • 23.01.2010 – Data rozpoczęcia realizacji kontraktu  nr 07 „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej”.

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information