Informacje o projekcie

Mielec w latach 1982-1995  rozbudował i zmodernizował system uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, ale wciąż nie rozwiązany pozostał problem odprowadzania i oczyszczania ścieków. W mieście  istnieje mieszany system kanalizacji, przy czym Stare Miasto oraz zabudowa w rejonie ulicy Wolności i Korczaka posiada kanalizację ogólnospławną natomiast pozostała część miasta i jest skanalizowana w systemie rozdzielczym. Procentowo około 30% obszaru miasta  jest objęta systemem ogólnospławnym natomiast 70% systemem rozdzielczym. Przed rozpoczęciem rozbudowy miejskiego systemu kanalizacyjnego ścieki z miasta  były odprowadzane  trzema kolektorami ogólnospławnymi i jednym kolektorem sanitarnym. Kolektory ogólnospławne odprowadzały ścieki bez żadnego oczyszczenia bezpośrednio do rzeki Wisłoki, natomiast przed wylotem kolektora sanitarnego była  zlokalizowana oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o maksymalnej przepustowości około 23% średniodobowego odpływu ścieków pogody suchej  z miasta.

Oczyszczalnia została  oddana do eksploatacji w 1957 roku, a jej technologia nie zapewniała osiągnięcia jakości ścieków oczyszczonych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Powodowało  to znaczny wzrost ładunków zanieczyszczeń w rzece Wisłoce wprowadzanych przez nią do Wisły. (Wisłoka poniżej zrzutu ścieków z miasta staje się rzeką pozaklasową). Ponadto   zabudowa mieszkaniowa w  części  osiedla Wojsław, osiedla Rzochów, osiedla Berdechów oraz w rejonie ulic Królowej Jadwigi, Witosa, Wiesiołowskiego, Majowej nie posiadała wcale kanalizacji.   Ścieki z części tych terenów były odprowadzane  do rowów melioracyjnych i dalej do rzeki Wisłoki w  wewnętrznej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody dla Mielca pogarszając jakość wody ujmowanej do uzdatniania dla mieszkańców. Ponadto ścieki z nieszczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych stwarzały zagrożenie  dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 zlokalizowanego pod miastem poprzez możliwość przedostawania się do niego zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb.

 

 

Miasto Mielec  już od połowy lat 90-tych prowadziło prace projektowe, których celem była modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostało również opracowane studium wykonalności dla tej inwestycji. Ze względu na jej  duży koszt  władze miasta czyniły  starania o pozyskanie na ten cel środków unijnych. W lipcu 2002r. złożono ostateczną wersję wniosku  na rozbudowę i modernizację miejskiego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków do funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej  ISPA. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Europejską. 13.12.2002 r zostało podpisane Memorandum Finansowe na mocy którego Mielec uzyskał bezzwrotną  pomoc z funduszu ISPA 2002   w wysokości 18 802 000 EURO, pozwalające w 70% sfinansować koszty kwalifikowane Projektu (całkowita wartość kosztów kwalifikowanych Projektu wynosiła 26, 86 mln EUR). W Memorandum Finansowym ustalono datę zakończenia Projektu na 31.12.2006r. Inwestorem przedsięwzięcia na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec  zostało  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które przejęło od niej pełną odpowiedzialność za realizację Projektu, natomiast gmina pozostała beneficjentem końcowym unijnych środków pomocowych. W związku z tym  MPGK Sp. z o.o. z finansuje pozostałe 30% wartości Projektu z środków własnych  oraz pożyczki z NFOŚiGW. W MPGK Sp. z o.o.  powołano Jednostkę Realizującą Projekt ISPA (PIU). Jej zadaniem jest wdrażanie Projektu na poziomie Beneficjenta Końcowego zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja Projektu ma następujące cele:

 1. Odbiór ścieków z miasta, z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz przetransportowanie ich na miejsce przyszłej oczyszczalni ścieków w celu ochrony przed dalszym bezpośrednim zanieczyszczeniem rzeki Wisłoki.
 2. Likwidacja trzech wylotów kolektorów ogólnospławnych zrzucających obecnie ścieki bezpośrednio do rzeki.
 3. Rozdzielenie zlewni kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej i ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do systemu kanalizacyjnego.
 4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarach mieszkaniowych Mielca nie podłączonych jeszcze do kanalizacji w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych. W ten sposób około 1800 mieszkańców zostanie podłączonych do nowego systemu kanalizacyjnego wybudowanego  w ramach Projektu.
 5. Zapewnienie infrastruktury w zakresie oczyszczania ścieków dla Mielca i przyległych okolicznych gmin wiejskich, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE 91/271/EWG oraz z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 2004 r. Przepustowość oczyszczalni - 85 750 równoważnej liczby mieszkańców(RLM) jest wystarczająca dla potrzeb Mielca oraz sąsiednich gmin (Mielec – gmina wiejska, Tuszów, Przecław).
Pierwotnie w skład Projektu wchodziły dwa kontrakty na roboty „ Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków”, jak również dwa kontrakty usługowe zapewniające pomoc w ich wdrażaniu. Po podpisaniu wszystkich planowanych kontraktów okazało się, że łączna ich wartość jest mniejsza od zakładanej. W związku z powyższym, chcąc wykorzystać wszystkie dostępne środki, w lipcu 2006r. złożono wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie do Projektu  dwóch dodatkowych kontraktów: na roboty obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów i  renowację fragmentu istniejącej kanalizacji miejskiej oraz kontraktu usługowego na nadzór nad tym kontraktem jak również  przedłużenie terminu realizacji do 31.12.2010r. Komisja Europejska swoją Decyzją Modyfikacyjną z 15 grudnia 2006r. wyraziła na to zgodę. W związku z tym  projekt składał się z 6 kontraktów- 3 na roboty i 3 usługowych i posiadał budżet w kosztach kwalifikowanych w  wysokości 23,7mln EUR z czego 16,6mln EUR stanowi dotacja z funduszu Spójności . Po zakończeniu w 2008r wszystkich kontraktów na roboty okazało się, że na Projekcie pozostały  znowu oszczędności, ze  względu na to, że wartość zakończonych kontraktów okazała się mniejsza od planowanej  mimo wykonania pełnego zakresu robót.  Chcąc je wykorzystać w styczniu 2009r. złożono kolejny, już drugi, wniosek o modyfikację Decyzji Komisji Europejskiej, w którym wprowadzono do Projektu  dwa następne  kontrakty: na roboty, obejmujący przebudowę i renowację kanalizacji istniejącej oraz kontrakt usługowy na nadzór nad robotami.
 
Wniosek 1.06.2010r. został zarejestrowany w KE i w związku z tym jego zakres rzeczowy jest już uznany jako kwalifikowany.

Kontrakty składowe Projektu:

 • 01   -    Budowa oczyszczalni ścieków,
 • 02   -    Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 • 03   -    Inżynier Kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu",
 • 04   -    Pomoc techniczna przy wdrażaniu Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu",
 • 05   -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej,
 • 06   -   Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla Kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej,
 • 07  -  Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej,
 • 08  -  Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej.
Jesteś tutaj: Home PROJEKT REALIZOWANY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Informacje o projekcie

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information