Taryfa 2017

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Mielec
na okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
zatwierdzona uchwałą   Rady Gminy Miejskiej Mielec. Nr XXVII/260/2016 z dnia 28 listopada 2016.

 

I. Rodzaj prowadzonej działalności
MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:
1.  Zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Mielca Nr IM – 7037-1/02 z dnia 12.12.2002r.
2.  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przedmiotem działania spółki jest:
- działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
- działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
 
II. Rodzaj i struktura taryfy
MPGK Sp. z o.o. przedkłada taryfę jednolitą, wieloczłonową. Taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat.
Taryfowe ceny dotyczą wszystkich Odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, z wyłączeniem Odbiorców hurtowych
i dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.
 
III. Taryfowe grupy Odbiorców usług
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zapisy prowadzonej ewidencji księgowej brak jest zróżnicowania zarówno kosztów zaopatrzenia
w wodę jak i kosztów odprowadzania ścieków, co powoduje, że w sytuacji spółki nie jest możliwe wyodrębnienie różnych współczynników alokacji kosztów dla różnych taryfowych grup odbiorców w ramach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dlatego też, ustalono jedną grupę taryfową Odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno Odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i przemysłowych i pozostałych.
Jednakowe ceny dotyczą wszystkich Odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 
Na podstawie ceny taryfowej rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartymi w tym celu umowami precyzującymi szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.
 
IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w pkt. III Taryfy, obowiązują
n/w ceny i stawki opłaty abonamentowej.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki spółka stosuje:
cenę - wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce,
stawkę opłaty abonamentowej – wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce za odczyt wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, wodomierza lokalowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.
Spółka nie uwzględniła w kalkulacji wysokości stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, uzależniona od okresu rozliczeniowego.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.01.2017 r.
do dnia 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
 1 2 3 4 5
 Grupa Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)
 cena za 1 m³ dostarczonej wody 3,45 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
Opłata abonamentowa 4,00 zł/okres rozliczeniowy

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od dnia 01.01.2017 r.
do dnia 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

 

Lp Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
Grupa Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)
cena za 1 m³
odprowadzonych ścieków
4,86 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
Opłata abonamentowa 4,80 zł/okres rozliczeniowy

 

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na okres od dnia 01.01.2017 r.
do dnia 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

 

Taryfowa grupa Odbiorców Wskaźniki Jednostka Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Jednostkowa stawka opłaty w złotych za
1 kg substancji
1 2 3 4 5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń         

Odczyn

 mniej niż 0,5 pH

pH 6,5-9,5  1,32
 od 0,5 do 1,5 pH  3,30
 od 1,5 do 2,5 pH  6,58
 o więcej niż 2,5 pH  12,76

Temperatura

temperatura przekracza wielkość dopuszczalną o mniej niż 5oC - za każdy stopień przekroczenia

 0 do 35  0,66
temperatura przekracza wielkość dopuszczalną o 5oC i więcej - za każdy stopień przekroczenia  1,32
BZT5 mg O2/dm3  1000  26,31
ChZTCr mg O2/dm3  1500  15,81
Zawiesina ogólna mg/dm3  350  4,87
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3  100  460,65
Azot ogólny mg N/dm3  150  26,31
Fosfor ogólny mg P/dm3  20  26,31
Chlorki mg Cl/dm3  1000  4,87
 
1.  Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w przypadku odczynu i temperatury liczona jest za każdy 1 m3.
2.  Pozostałe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do kanalizacji nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku
Nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).
Stawki opłat dla w/w wskaźników w roku 2017 będą naliczane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017.

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu złożenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%.

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są z Odbiorcami usług na podstawie cen oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków - zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. VI Taryfy.
1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach (art. 27 ust.1 i 3 ustawy).
2. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania (art. 27 ust. 4 ustawy).
3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie (art. 27 ust. 5 ustawy).
4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług (art. 27 ust. 6 ustawy).
5. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę i odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym (§ 16 ust. 5 Rozporządzenia). Okres rozliczeniowy określa umowa (art. 6 ust. 3 ustawy).
6. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania  wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza (§ 18.1 Rozporządzenia).
Spółka na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
7. Częstotliwość odczytów wodomierzy głównych ustalona jest w harmonogramach zatwierdzonych przez Prezesa spółki.
Tylko w wyjątkowych przypadkach jakimi może być czasowy brak poboru wody spowodowany nieobecnością mieszkańców budynków lub zaniechaniem działalności, przez okres dłuższy niż dwa okresy obrachunkowe - na złożony przed tym faktem pisemny wniosek Odbiorcy usług - Prezes spółki może zezwolić na odczyt wodomierza głównego w innych terminach niż to wynika  z obowiązującego harmonogramu.
8. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza w terminie wynikającym z harmonogramu, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków wyliczona zostanie według średniego zużycia z ostatnich 3 m-cy.
9. Rok obrachunkowy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
Na dzień 31 grudnia u Odbiorców, u których z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie dokonany zostanie odczyt wodomierza, rozliczenie zużytej wody i odprowadzonych ścieków dokonane zostanie na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.
10. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
Za świadczone usługi spółka wystawia faktury.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze.
11. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
12. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
13. Odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym terminie otrzyma upomnienie.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jeśli Odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.
O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz
o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody spółka zawiadomi:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu,
- Prezydenta Miasta Mielca,
- Odbiorcę usług,
na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
14. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania spółki.
 
VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres 1 roku od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Taryfa określa także warunki jej stosowania.
Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r, poz. 139) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886).
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Zgodnie z postanowieniami § 5 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, taryfa zawiera stawki opłaty abonamentowej oraz stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w przypadku odczynu i temperatury liczona jest za każdy 1 m3.
Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu złożenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%.
 
Prezes Zarządu  Dyrektor
 
mgr inż. Marek Bąbała
 

 

 
                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Jesteś tutaj: Home BOK Taryfa wodna Taryfa 2017

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information