Taryfa 2009

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Mielec
na okres: od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
I. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres 1 roku od dnia 1.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
Taryfa określa także warunki jej stosowania.

Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. Nr 123 z dnia 11.07.2006r., poz.858 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, z wyłączeniem odbiorców hurtowych
i dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

II. Rodzaj prowadzonej działalności

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:
1.    zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Mielca Nr IM – 7037-1/02 z dnia 12.12.2002 r.
2.    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działania spółki jest:
- działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
- działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania zarówno kosztów zaopatrzenia w wodę jak i kosztów odprowadzania ścieków, ustalono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych. Jednakowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Na podstawie ceny taryfowej rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartymi w tym celu umowami precyzującymi szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

IV.Wysokość cen

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt. III  Taryfy, obowiązują jednakowe ceny za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.
Ceny są jednoczłonowe.

Obowiązujące ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za 1 m³.

Tabela 1 Wysokość ceny za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Cena netto Jednostka
miary
1 2 3 4 5
1. Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług (wszyscy) cena za 1m ³
dostarczonej wody
2,77 zł/m³
2. Gmina Miejska Mielec za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych
cena za 1 m ³
dostarczonej wody
2,77 zł/m³


Tabela 2 Wysokość ceny za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Cena netto Jednostka
miary
1 2 3 4 5
1. Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)
cena za 1 m³
odprowadzonych
ścieków
4,06 zł/m³


Do cen  za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  dolicza się  podatek od towarów i usług –VAT w wysokości określonej przepisami.

V. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są z odbiorcami usług  na podstawie cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków - zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. I Taryfy.

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach (art. 27 ust.1 i 3 ustawy).

2. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania (art. 27 ust. 4 ustawy).

3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie (art. 27 ust. 5 ustawy).

4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust. 6 ustawy).

5. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania  wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza (§ 18.1 rozporządzenia).

Spółka na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

6. Częstotliwość odczytów wodomierzy głównych ustalona jest w harmonogramach zatwierdzonych przez Prezesa Spółki.
Tylko w wyjątkowych przypadkach jakimi może być czasowy brak poboru wody spowodowany nieobecnością mieszkańców budynków lub zaniechaniem działalności, przez okres dłuższy niż dwa okresy obrachunkowe - na złożony przed tym faktem pisemny wniosek odbiorcy usług - Prezes Spółki może zezwolić na odczyt wodomierza głównego w innych terminach niż to wynika  z obowiązującego harmonogramu.

7. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza w terminie wynikającym z harmonogramu, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków wyliczona zostanie według średniego zużycia z ostatnich 3 m-cy.

8. Rok obrachunkowy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
Na dzień 31 grudnia u odbiorców, u których z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie dokonany zostanie odczyt wodomierza, rozliczenie zużytej wody i odprowadzonych ścieków dokonane zostanie na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.

9. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
Za świadczone usługi Spółka wystawia faktury.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze.

10. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

11. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

12. Odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym terminie otrzyma upomnienie.
Koszty pisemnych upomnień ponosi odbiorca.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jeśli odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.
O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody spółka zawiadomi:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu,
- Prezydenta Miasta Mielca,
- odbiorcę usług,
na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

13. Odbiorca, a w przypadku jego śmierci następca prawny zobowiązany jest powiadomić Spółkę na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy.

14. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.

 
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Marek Bąbała
Jesteś tutaj: Home BOK Taryfa wodna Taryfa 2009

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information