Taryfa 2006

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Mielec

na okres: od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

Zatwierdzona uchwałą RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

 Nr XXXI / 259 / 05 z dnia 24 listopada 2005r.

I. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres 12 miesięcy od dnia 1.01.2006 r .do dnia 31.12.2006 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747 ) z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, z wyłączeniem odbiorców hurtowych
i dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

Taryfa obejmuje również odbiorców wody do celów budowy domów jednorodzinnych, dla których ustalono ryczałt miesięcznego zużycia wody w wysokości 4 m3.

II. Rodzaj prowadzonej działalności

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Mielca Nr IM – 7037-1/02 z dnia 12.12.2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki.

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania zarówno kosztów zaopatrzenia w wodę jak i kosztów odprowadzania ścieków, ustalono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych. Jednakowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MPGK Sp. z o.o.
w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Na podstawie ceny taryfowej rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartymi w tym celu umowami precyzującymi szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt. III Taryfy, obowiązują jednakowe ceny za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.

Ceny są jednoczłonowe.

Obowiązujące ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zależne są od ilości i wyrażone są
w złotych za 1 m³.

W przypadku zlecenia dodatkowej usługi odczytu z tzw. podliczników stosuje się dodatkową opłatę za odczyt wodomierza.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

L.p.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

Jednostka

miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług (wszyscy)

cena za 1m ³ dostarczonej wody

2,34

2,50

zł/ m³

2

Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego

stawka za 4m3/m-c

9,36

10,02

zł/4m3/m-c

3

Gmina Miasta Mielec za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych
terenów zielonych

cena za 1 m ³
dostarczonej wody

2,34

2,50

zł/ m³

Za dodatkowo zleconą usługę odczytu podlicznika (poza wodomierzem głównym) stawka za 1 odczyt wodomierza wynosi 4,00 zł netto + 22% VAT tj. 4,88 zł.

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

Jednostka
miary

netto

z VAT

 

1

2

3

4

5

6

1.

Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)

cena za 1 m³
odprowadzonych
ścieków

2,36

2,53

zł/ m³

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług –VAT w wysokości określonej przepisami.

V. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są z odbiorcami usług na podstawie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków - zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. I Taryfy.

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach (art. 27 ust.1 i 3 ustawy).

2. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość pobranej wody (art. 27 ust. 5 ustawy).

3. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania (art. 27 ust. 4 ustawy).

4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust. 6 ustawy).

5. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Na wniosek odbiorcy usług dokonuje się sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak

w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

6. Za wodę pobraną do budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych, z przyłączy odebranych do eksploatacji przez spółkę ––nalicza się opłatę stosując stawkę ryczałtową miesięczną jak w pk-cie 2 Tabela nr 1, lub według wskazań wodomierza przy zastosowaniu ogólnie obowiązującej ceny za 1 m3 wody.

Miesięczną stawkę ryczałtową stosuje się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.

7. Częstotliwość odczytów wodomierzy głównych i podliczników (usługa zlecona dodatkowo) ustalona jest w harmonogramach zatwierdzonych przez Prezesa Spółki.

Tylko w wyjątkowych przypadkach jakimi może być czasowy brak poboru wody spowodowany nieobecnością mieszkańców budynków lub zaniechaniem działalności, przez okres dłuższy niż dwa okresy obrachunkowe - na złożony przed tym faktem pisemny wniosek odbiorcy usług - Prezes spółki może zezwolić na odczyt wodomierza głównego lub podlicznika w innych terminach niż to wynika z obowiązującego harmonogramu.

8. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza w terminie wynikającym z harmonogramu, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków wyliczona zostanie według średniego zużycia z ostatnich 6 m-cy.

9. Rok obrachunkowy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Na dzień 31 grudnia u odbiorców, u których z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie dokonany zostanie odczyt wodomierza, rozliczenie zużytej wody i odprowadzonych ścieków dokonane zostanie na podstawie średniego zużycia z ostatnich 6 miesięcy.

Zasady tej nie stosuje się w stosunku do budów domów mieszkalnych jednorodzinnych rozliczanych wg stawki ryczałtowej.

10. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadającej im ilości świadczonych usług.

Za świadczone usługi spółka wystawia faktury.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze.

Jeżeli odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym fakcie, faktury i inne dokumenty wysłane przez Spółkę uznaje się za doręczone odbiorcy.

11.Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

12. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złozenia wniosku w tej sprawie.

13. Odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym terminie otrzyma upomnienie.

Koszty upomnień, przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru ponosi odbiorca.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy jeśli odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, spółka może odciąć dostawę wody i zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów pobory wody spółka zawiadomi:

- odbiorcę usług,
- powiatowego inspektora sanitarnego,
- zarząd Gminy Miejskiej w Mielcu

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

14. Odbiorca, a w przypadku jego śmierci następca prawny zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego (do 14 dni) powiadomienia spółki o wszelkich zmianach skutkujących zmianą odbiorcy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, pod rygorem wstrzymania ich świadczenia.

Jesteś tutaj: Home BOK Taryfa wodna Taryfa 2006

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information