Taryfa 2015

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Mielec
na okres: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu
Nr XLIV/406/2014 z dnia 30.10.2014 r.

I. Rodzaj prowadzonej działalności

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:
1. Zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Mielca Nr IM – 7037-1/02 z dnia 12.12.2002 r.
2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działania spółki jest:
- działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
- działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

II. Rodzaj i struktura taryfy

MPGK Sp. z o.o. przedkłada taryfę jednolitą, wieloczłonową. Taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat.
Taryfowe ceny dotyczą wszystkich Odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, z wyłączeniem Odbiorców hurtowych
i dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

III. Taryfowe grupy Odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zapisy prowadzonej ewidencji księgowej brak jest zróżnicowania zarówno kosztów zaopatrzenia
w wodę jak i kosztów odprowadzania ścieków, co powoduje, że w sytuacji spółki nie jest możliwe wyodrębnienie różnych współczynników alokacji kosztów dla różnych taryfowych grup odbiorców w ramach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dlatego też, ustalono jedną grupę taryfową Odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno Odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i przemysłowych i pozostałych.
Jednakowe ceny dotyczą wszystkich Odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez MPGK Sp. z o.o. w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Na podstawie ceny taryfowej rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartymi w tym celu umowami precyzującymi szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

IV. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w pkt. III Taryfy, obowiązują
n/w ceny i stawki opłaty abonamentowej.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki spółka stosuje:

 • cenę - wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce,
 • stawkę opłaty abonamentowej – wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić spółce za odczyt wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, wodomierza lokalowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.

Spółka nie uwzględniła w kalkulacji wysokości stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, uzależniona od okresu rozliczeniowego.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
 1 2 3 4 5
 Grupa Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)
 cena za 1 m³ dostarczonej wody 3,25 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
Opłata abonamentowa 3,87 zł/okres rozliczeniowy

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
Grupa Gospodarstwa domowe,
przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług (wszyscy)
cena za 1 m³
odprowadzonych ścieków
4,86 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach w oparciu
o wskazania wodomierza
Opłata abonamentowa 4,56 zł/okres rozliczeniowy

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń

Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń

Taryfowa grupa Odbiorców Wskaźniki Jednostka Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych Jednostkowa stawka opłaty w złotych za
1 kg substancji
1 2 3 4 5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń         

Odczyn

 mniej niż 0,5 pH

pH 6,5-9,5  1,32
 od 0,5 do 1,5 pH  3,30
 od 1,5 do 2,5 pH  6,58
 o więcej niż 2,5 pH  12,76

Temperatura

temperatura przekracza wielkość dopuszczalną o mniej niż 5oC - za każdy stopień przekroczenia

 0 do 35  0,66
temperatura przekracza wielkość dopuszczalną o 5oC i więcej - za każdy stopień przekroczenia  1,32
BZT5 mg O2/dm3  1000  26,31
ChZTCr mg O2/dm3  1500  15,81
Zawiesina ogólna mg/dm3  350  4,87
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3  100  460,65
Azot ogólny mg N/dm3  150  26,31
Fosfor ogólny mg P/dm3  20  26,31
Chlorki mg Cl/dm3  1000  4,87

1. Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków w przypadku odczynu i temperatury liczona jest za każdy 1 m3.

2. Pozostałe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do kanalizacji nie mogą przekraczać wartości określonych w załączniku Nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

Stawki opłat dla w/w wskaźników w roku 2015 będą naliczane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015.

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu złożenia niniejszej taryfy, stawka podatku VAT wynosi 8%.

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są z Odbiorcami usług na podstawie cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków - zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt. VI Taryfy.

 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach (art. 27 ust.1 i 3 ustawy).
 2. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania (art. 27 ust. 4 ustawy).
 3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie (art. 27 ust. 5 ustawy).
 4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług (art. 27 ust. 6 ustawy).
 5. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę i odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym (§ 16 ust. 5 Rozporządzenia). Okres rozliczeniowy określa umowa (art. 6 ust. 3 ustawy).
 6. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza (§ 18.1 Rozporządzenia).
  Spółka na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
  W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
 7. Częstotliwość odczytów wodomierzy głównych ustalona jest w harmonogramach zatwierdzonych przez Prezesa spółki.
  Tylko w wyjątkowych przypadkach jakimi może być czasowy brak poboru wody spowodowany nieobecnością mieszkańców budynków lub zaniechaniem działalności, przez okres dłuższy niż dwa okresy obrachunkowe - na złożony przed tym faktem pisemny wniosek Odbiorcy usług - Prezes spółki może zezwolić na odczyt wodomierza głównego w innych terminach niż to wynika z obowiązującego harmonogramu.
 8. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza w terminie wynikającym z harmonogramu, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków wyliczona zostanie według średniego zużycia z ostatnich 3 m-cy.
 9. Rok obrachunkowy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
  Na dzień 31 grudnia u Odbiorców, u których z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie dokonany zostanie odczyt wodomierza, rozliczenie zużytej wody i odprowadzonych ścieków dokonane zostanie na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.
 10. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
  Za świadczone usługi spółka wystawia faktury.
  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych na otrzymanej fakturze.
 11. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 12. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 13. Odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym terminie otrzyma upomnienie.
  Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jeśli Odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.
  O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody spółka zawiadomi:
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu,
  - Prezydenta Miasta Mielca,
  - Odbiorcę usług,
  na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 14. Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania spółki.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres 1 roku od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
Taryfa określa także warunki jej stosowania.

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123 z dnia 11.07.2006r., poz. 858 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886).

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Zgodnie z postanowieniami § 5 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, taryfa zawiera stawki opłaty abonamentowej oraz stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

  Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Marek Bąbała
Jesteś tutaj: Home BOK Taryfa wodna Taryfa 2015

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information