Kontrakt 01

Kontrakt 2002/PL/16/P/PE/036-01 – „Budowa oczyszczalni ścieków”

Data rozpoczęcia kontraktu – 30.03.2006 r.
Data zakończenia kontraktu – 29.04.2008 r.
Wartość kontraktu – 13 285 127,59 EUR netto
Koszty kwalifikowane – 12 878 358,04 EUR
Koszty niekwalifikowane – 406 769,55 EUR
Wykonawca – SKANSKA S.A.

 

 

Kontrakt był realizowany w oparciu o  czerwony FIDIC, a oczyszczalnię  oddano do eksploatacji 29.04.2008r po  25 miesiącach budowy. Jest  to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z pogłębionym usuwaniem biogenów i pełnym węzłem przeróbki osadów.  Projektowa przepustowość oczyszczalni w pogodzie suchej wynosi średniodobowo 14700m3/d oraz 2120m3/h w pogodzie deszczowej. Przepustowość wyrażona równoważną liczbą mieszkańców to 85750 RLM. Do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym doprowadzane są ścieki komunalne z terenu miasta Mielec oraz części gminy wiejskiej Mielec i Tuszów Narodowy. Dowożone są również ścieki bytowe z posesji mieszkańców nie objętych systemem kanalizacji w ilości nie przekraczającej 1% ogólnej ilości ścieków przyjmowanych do oczyszczalni. Ścieki oczyszczone odprowadzane są za pomocą kolektora grawitacyjno - ciśnieniowego DN900 do rzeki Wisłoki.

 

Tab.1. Przepływy ścieków, przyjęte do projektowania oczyszczalni ścieków w Mielcu

 

Charakterystyczne przepływy Wartość
Przepływ średni dobowy pogody suchej - Qdśr 14700  m3/d
Przepływ max. dobowy w pogodzie bezdeszczowej – Qdmax. 17200  m3/d
Przepływ max. godzinowy w pogodzie bezdeszczowej – Qh max 1032  m3/h
Przepływ max. godzinowy w pogodzie deszczowej – Q h max d 2120  m3/h

 Tab.2. Charakterystyka ścieków, przyjęta do projektowania oczyszczalni ścieków w Mielcu

 

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych Wartość
BZT5, g O2/m3 350
ChZT, g O2/m3 -
Zawiesina ogólna, g/m3 380
Azot ogólny, gN/m3 65
Fosfor ogólny, gP/m3 12

 

Układ technologiczny oczyszczalni.

Układ technologiczny oczyszczalni obejmuje ciąg ściekowy (część mechaniczna i biologiczna), osadowy oraz biogazowy. Ponadto urządzeniom oczyszczalni towarzyszą obiekty współpracujące.

 A)    CZĘŚĆ MECHANICZNA: 

 • komora połączeniowa z zastawką mechaniczną DN1000 zlokalizowana przed pompownią główną, do której doprowadzane są ścieki z miasta kanałami  grawitacyjnymi DN1000 i DN600 oraz poprzez studnię rozprężną rurociągami  tłocznymi DN300 i DN500,
 • pompownia główna - obiekt podziemny o głębokości ok. 10m podzielony przegrodą  na część bezdeszczową i deszczową z 4 pompami zatapialnymi KSB typu KRTK i kratą rzadką hakową s=50mm z systemem odwadniania i ewakuacji skratek. Pompy z regulacją wydajności sterowane od sond ultradźwiękowych poziomu, pomiar ilości ścieków dopływających do oczyszczalni za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych,
 • kraty gęste mechaniczne - 2 kraty hakowe L.van Raak s=3mm o Qmax=1300m3/h każda  wraz prasopłuczką skratek oraz awaryjna krata ręczna,
 • stacja separatorów - płuczek  piasku wyposażona w 2 separatory firmy Huber o Qmax=10 l/s,
 • piaskownik napowietrzany z automatycznym próbopobierakiem ścieków do analiz,
 • pompownia części pływających z piaskownika i osadników wstępnych z 2 pompami śrubowymi Seepex,
 • 2 radialne osadniki wstępne o D=18m z pompowym usuwaniem części pływających,
 • pompownia ścieków surowych II-stopnia z 3 pompami śmigłowymi KSB typu Amacan podająca ścieki  do bioreaktorów,

 

b)    część biologiczna: 

 • 2 reaktory biologiczne przepływowe o V=8100m3 każdy, pracujące w modyfikowanym trójstopniowym, systemie Bardenpho (A2O), w skład których wchodzą komory predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji z mieszadłami KSB typu Amamix i Amaprop oraz nitryfikacji z systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego Nopon firmy ABS. Komory nitryfikacji podzielone są na 3 strefy z przepustnicami regulacyjnymi sterowanymi od niezależnych tlenomierzy. Recyrkulacja wewnętrzna jest realizowana za pomocą mieszadeł pompujących KSB typu Amaline sterowanych od sond redox w komorach denitryfikacji lub w funkcji przepływu ścieków. W reaktorach realizowane są pomiary redox (komory defosfatacji i denitryfikacji), tlenu w poszczególnych strefach komór nitryfikacji i w komorach denitryfikacji, stężenia osadu, przepływu recyrkulacji wewnętrznej, napływu do komór defosfatacji oraz predenitryfikacji. Na wylocie z komór nitryfikacji następuje automatyczny pomiar azotu amonowego, azotu azotanowego, fosforanów i pH.
 • stacja dmuchaw powietrza do bioreaktorów wyposażona w 3 dmuchawy promieniowe Intergraf firmy ABS sterowane od ciśnienia powietrza w rurociągu tłocznym i pomiarem przepływu ilości powietrza do poszczególnych komór,
 • 2 radialne osadniki wtórne o D=36m z pompowym  z usuwaniem części pływających i pomiarem stężenia zawiesiny,
 • pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z pompami KSB typu  KRTK i pomiarem przepływu oraz stężenia osadu recyrkulowanego,
 • koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych z automatycznym pomiarem NNO3- i pomiarem stężenia zawiesiny ogólnej oraz automatycznym próbopobierakiem ścieków,
 • pompownia przewałowa z 3 pompami KSB typu KRTK pracująca w przypadku wysokich stanów w rzece Wisłoce,

 

c)    część osadowa: 

 • grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego z mieszadłami prętowymi,
 • pompownia wód nadosadowych z pomiarem  przepływu,
 • pompownia zagęszczonego osadu wstępnego oraz części pływających z osadników wstępnych i piaskownika z 2 pompami śrubowymi Seepex, pomiarem przepływu i stężenia osadu,
 • 2 komory fermentacyjne WKFz o V=1680m3 każda z mieszadłami śmigłowymi, pomiarem radarowym napełnienia i kontrolą ciśnienia,
 • węzeł obsługowy fermentacji (3 pompy cyrkulacyjne śrubowe Seepex i 3 spiralne  wymienniki ciepła do podgrzewania osadu),
 • zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego o V=120m3 z 2 mieszadłami KSB typu Amamix,
 • pompownia osadu przefermentowanego z 2 pompami śrubowymi Seepex,
 • stacja zagęszczania osadu nadmiernego oraz odwadniania i higienizacji osadu przefermentowanego wyposażona: w 2 zagęszczacze bębnowe Danish Wastewater Equipment A/S o wydajności Q=50m3/h, Qm=250kgsm/h, 2 wirówki dekantacyjne GEA Westfalia typu UCC 458-00-32 o Qmax=18m3/h, Qm=650kgsm/h  oraz mieszacz osadu odwodnionego z wapnem. W obiekcie realizowane są pomiary ilości: osadu nadmiernego i nadmiernego zagęszczonego, przefermentowanego, polimeru do zagęszczania i odwadniania oraz stężenia: osadu nadmiernego, nadmiernego zagęszczonego i przefermentowanego
 • składowisko osadu odwodnionego o pojemności umożliwiającej składowanie osadu przez maksimum 20dni,

 

d)    Część biogazowa: 

 • 2 kolumny odpieniające biogazu,
 • 3 odsiarczalniki suche biogazu ze złożem z rudy darniowej,
 • węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu (pomiary przepływu biogazu z poszczególnych WKFz do zbiornika i ze zbiornika do budynku kotłowni) ,
 • bezciśnieniowy tkaninowy  zbiornik biogazu Sattler o pojemności 1040m3 ,
 • pochodnia biogazu,

 

e)    Obiekty współpracujące: 

 • budynek administracyjno-socjalny,
 • budynek warsztatowo-garażowy,
 • budynek kotłowni i agregatu kogeneracyjnego z dwoma kotłami Vitoplex 300 o palnikach na biogaz/gaz ziemny o łącznej mocy 510kW oraz agregatem kogeneracyjnym MDE/CES typu MB 3066 L4 o mocy elektrycznej 192kW i cieplnej 214kW przystosowanym do pracy zarówno na biogazie jak i na gazie ziemnym. W obiekcie realizowane są pomiary przepływu biogazu do kotłów i agregatu, ilości zużywanego ciepła przez obiekty technologiczne i komory fermentacyjne, jak również jest zamontowany automatyczny analizator składu biogazu zasilającego agregat.
 • budynek energetyczny,
 • pompownia wody technologicznej wraz ze studzienką filtra mechanicznego,
 • stacja PIX z zbiornikiem o V=28m3 i układem pomp membranowych pozwalających go dozować do odpływu z reaktorów biologicznych, komór fermentacyjnych i komory reakcji odcieków z stacji zagęszczania i odwadniania.

 

Opis procesów technologicznych oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej.

Część mechaniczna:
Ścieki z kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z terenu miasta Mielca oraz części przyległych gmin wiejskich doprowadzane są do oczyszczalni dwoma rurociągami grawitacyjnymi DN1000 i DN400 oraz dwoma tłocznymi DN300 i DN500 i mieszają się w komorze połączeniowej. Do komory połączeniowej doprowadzane są również ścieki własne  oraz dowożone do stacji zlewczej. Następnie ścieki przepływają rurociągiem DN1000 do pompowni głównej, gdzie przepływają przez kratę rzadką (50mm) i tłoczone są pompami do budynku krat gęstych. W budynku krat gęstych znajdują się dwie kraty mechaniczne o prześwicie 3mm oraz jedna krata mechaniczna użytkowana awaryjnie.
 
Zatrzymane skratki są odwadnianie i prasowane, a następnie usuwane do kontenera i wywożone na składowisko odpadów.
 
Po kratach ścieki kierowane są do poziomego napowietrzanego piaskownika z wydzielonymi strefami separacji tłuszczów. Sprężone powietrze do piaskownika dostarczane jest z dmuchaw zlokalizowanych w budynku krat. Piasek usuwany jest pompowo i podawany do separatorów piasku, skąd po przepłukaniu i odwodnieniu stosowany jest jako podłoże przy budowie rurociągów kanalizacyjnych na co posiadamy stosowny atest. Tłuszcz oraz części pływające spływają grawitacyjnie do sąsiadującej z piaskownikiem pompowni części pływających, skąd przekazywane dalej do węzła przeróbki osadów.
 
Po piaskowniku ścieki dopływają do dwóch radialnych osadników wstępnych. Po procesie sedymentacji osady  usuwane są  do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych osadu.
 
Po zagęszczeniu osad kierowany jest do pompowni osadu wstępnego zagęszczonego, do której dopływają też części pływające z osadników. Wody nadosadowe z grawitacyjnych zagęszczaczy osadu kierowane są pompowo przed osadniki wstępne, do studni połączeniowej za osadnikami wstępnymi lub bezpośrednio do komory denitryfikacji jednego z bioreaktorów.
Część biologiczna
Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają do pompowni ścieków II stopnia, skąd podawane są kanałami rozprowadzającymi do dwóch bioreaktorów. W reaktorach biologicznych prowadzone są procesy oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego, zapewniające zintegrowane usuwanie związków węgla, azotu i fosforu. Każdy bioreaktor o pojemności 8100m3 posiada strefy: anaerobową, anoksyczną, aerobową i strefę predenitryfikacji osadu recyrkulowanego z osadników wtórnych. Strefy beztlenowe wyposażone są w mieszadła zapewniające dobre wymieszanie ścieków i utrzymanie zawiesiny osadu czynnego w zawieszeniu, natomiast strefy tlenowe wyposażone są w system drobnopęcherzykowego napowietrzania za pomocą dyfuzorów membranowych. W strefie odpływu ścieków z bioreaktora do osadników wtórnych zastosowano możliwość dawkowania koagulanta (PIX 113) w celu wspomagania usuwania fosforu ze ścieków.
 
Z reaktorów ścieki odpływają do dwóch osadników wtórnych i dalej do kanału grawitacyjnego, na którym zamontowana została zwężka pomiarowa ilości ścieków. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika rurociągiem zamkniętym, który przy normalnych stanach wody w rzece pracuje jako kanał grawitacyjny. Podczas wysokich stanów wody w rzece ścieki oczyszczone tłoczone są poprzez pompownię przewałową. Osad czynny z osadników wtórnych zawracany jest pompami jako osad recyrkulowany do bioreaktorów, do strefy predenitryfikacji, natomiast część tego osadu usuwana jest jako osad nadmierny do stacji zagęszczania osadu.
 
Części pływające z osadników wtórnych kierowane są grawitacyjnie do pompowni głównej ścieków surowych.
Część osadowa
W procesie oczyszczania ścieków powstają osady wstępne, z nadmierny osad biologiczny, a także części pływające z piaskownika (wraz z tłuszczami) i osadników wstępnych. Części pływające, tłuszcze i zagęszczony osad wstępny po podgrzaniu kierowane są pompowo bezpośrednio do komór fermentacji WKFz, natomiast osad nadmierny czynny poddawany jest procesom zagęszczania mechanicznego, podgrzewany i również kierowany do WKFz.
 
Komory fermentacyjne pracują w układzie równoległym  i  prowadzona jest w nich mezofilna fermentacja osadów w temperaturze około 38°C. Osad przefermentowany usuwany jest do zbiornika retencyjnego, gdzie następuje jego odgazowanie i schłodzenie, a następnie  podawany jest do stacji odwadniania  na dwie wirówki pracujące naprzemiennie.
 
Odcieki z wirówek odprowadzane są do komory reakcji, gdzie jest możliwość dozowania PIX w celu strącenia nadmiaru fosforanów, a następnie spływają do kanalizacji ścieków własnych.
 
Osad odwodniony transportowany jest przenośnikiem ślimakowym na operacyjne składowisko osadu, skąd wywożony okresowo do zagospodarowania. Osad może być poddawany higienizacji wapnem.

Powstający w procesie fermentacji biogaz magazynowany jest, po wcześniejszej separacji związków siarki na odsiarczalnikach, w tkaninowym zbiorniku bezciśnieniowym o pojemności 1040m3. Biogaz wykorzystywany jest do zasilania agregatu kogeneracyjnego oraz dwóch kotłów gazowych. Wytworzona energia elektryczna zasila urządzenia oczyszczalni, natomiast energia cieplna wykorzystana jest do podgrzewania osadu w WKFz oraz ogrzewania obiektów oczyszczalni i budynków socjalnych. Ewentualne nadwyżki biogazu mogą być spalane w pochodni.

Tab.1. Ilość ścieków dopływających do Oczyszczalni.
  2008 2009
I kwartał 12 758,1 m3/d 16 014,4 m3/d
II kwartał 14 779,2 m3/d 17 694,3 m3/d
III kwartał 15 419,2 m3/d 15 391,5 m3/d
IV kwartał 14 940,6 m3/d 14 833,5 m3/d

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZ JAKOŚCI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - 2009r.

Wskaźnik Wartości wskażników
zanieczyszczeń
w ściekach oczyszczonych
Dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych według
pozwolenia Wodno-Prawnego
BZT5 2,5 mg/l 15 mg/l
ChZT 25,2 mg/l 125 mg/l
Nog 10,9 mg/l 15 mg/l
Pog 0,16 mg/l 2 mg/l
Zawiesina 5,0 mg/l 35 mg/l

Tab.2. Jakość ścieków surowych po oczyszczeniu na kratach gęstych.

  2008 rok 2009 rok
II kw III kw IV kw średnia
2008 r.
I kw II kw III kw iV kw średnia
2009 r.
BZT5, mg/l 213 222 185 207 187 186 207 210 198
ChZT, mg/l 564 530 510 534 412 381 408 448 412
Azot ogólny, mg/l 60 61 61 61 40 45 57 57 50
Fosfor ogólny, mg/l 7,0 8,7 6,8 7,5 5,7 6,0 6,5 6,5 6,2
Zawiesina ogólna, mg/l 232 223 254 236 226 230 247 238 235

Tab.3. Jakość ścieków oczyszczonych mechanicznie wprowadzanych do oczyszczania biologicznego.

  2008 rok 2009 rok
II kw III kw IV kw średnia
2008 r.
I kw II kw III kw iV kw średnia
2009 r.
BZT5, mg/l 173 143 118 145 128 133 147 164 143
ChZT, mg/l 338 372 315 342 316 304 326 359 326
Azot ogólny, mg/l 57 58 56 57 55 46 44 53 49
Fosfor ogólny, mg/l 5,4 6,4 6,0 5,9 5,3 5,3 5,1 5,7 5,4
Zawiesina ogólna, mg/l 154 157 126 146 110 114 131 128 121

Tab.4. Parametry energetyczne pracy agregatu kogeneracyjnego.

  2008 r. 2009 r.
Ciepło wyprodukowane przez agregat [GJ] 2259,6 3128,2
Produkcja energii elektrycznej [MWh] 661 925

 

Jakość ścieków surowych i oczyszczonych (wartości średnie z okresu 01.01.2009r. – 30.11.2009r.)

Jakość ścieków oczyszczonych w odniesieniu do pozwolenia wodno – prawnego (wartości średnie z okresu 01.01.2009r. – 30.11.2009r.)

Jakość ścieków oczyszczonych w odniesieniu do pozwolenia wodno-prawnego (wartości średnie z okresu 01.01.2009r. – 30.11.2009r.)

Nasza strona stosuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień. Aby dowiedzieć się więcej czym są cookies i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję cookies

EU Cookie Directive Module Information